اهمیت اتصال به زمین

اهمیت اتصال به زمین

يکی از ساده‌ترين مفاهيم انرژی که اغلب با بی‌توجهی همراه ميشود، مفهوم اتصال به زمين است. اگر درس‌های متوسطه را به یاد داشته باشید، جسم باردار چه بار الکتریکی آن مثبت و چه بار الکتریکی آن منفی باشد با اتصال به زمین به حالت خنثی بازمی‌گردد. اتصال به زمين همانطور که بار الکتريکی مثبت يا منفی اجسام را خنثی ميکند، هر نوع حس قوی و همچنين زياد بودن يا کمی انرژی را هم در ما تعديل می‌کند.

زندگی امروزی باعث شده است که ما خيلی کمتر از انسان‌های گذشته روی زمين راه برويم و اغلب در همان زمان کوتاه راه رفتن هم با کفش‌هايی هستيم که اجازه جابه‌جايی آسان انرژی و الکتريسيته را نمی‌دهند. کمی ايستادن پابرهنه يا قدم زدن روی زمين، در آغوش کشيدن يک درخت يا بغل کردن کف زمين ممکن است از بسياری از بيماری‌ها پيشگيری و در مسير رشد شما کمک کند. بیایید تجربه کنیم و با رعایت نکات بهداشتی و اطمینان از پاک بودن زمین از اشیاء تیز و برنده احتمالی، پابرهنه روی شن‌های ساحل قدم بزنيم يا چند لحظه روی زمين حياط يا چمن پارک پابرهنه بايستيم. اگر این موارد هم در این لحظات برای شما آسان نیست، داخل خانه یا حداقل در هنگام دوش گرفتن، پا برهنه نیت اتصال به زمین کنید.

کسانی که در مراحل بالای توانمنديهای انرژی هستند ميدانند که به صرف نيت هم می‌توانيم به زمين متصل شويم (مانند تصور ريشه‌هايی که از کف پا يا چاکرای ريشه به سمت مرکز زمين می‌روند یا سمبل‌های تقویت اتصال به زمین و..) اما همه ما در هر سطحی از ریکی، به اتصال واقعی با زمین هم نيازمنديم.


احسان ریاضی اصفهانی