آموزش کارونا فقط برای افرادی که حداقل ریکی۳ را گذرانده باشند انجام می شود.

برای آشنایی اولیه از خواندن اين فایل شروع فرماييد: کارونا

برای ثبت نام، با استاد تماس بگیرید: تماس با استاد