اقتدار انرژی

اقتدار انرژی – قسمت پنجم

اقتدار انرژی - قسمت پنجم

یک نکته مهم قبل از شروع تمرینات چنانچه هنوز تمرینات قسمت‌های قبل را انجام نداده‌اید، پيش از خواندن اين بخش، ابتدا آنها را که در همين سایت قرار دارند بخوانيد و از قسمت اول به ترتيب انجام دهيد. بهتر است هر روز حداکثر دو قسمت را بخوانيد و اجرا کنيد. تمرين ۱ در ادامه تمرین […]

اقتدار انرژی – قسمت پنجم بیشتر بخوانید »

اقتدار انرژی – قسمت چهارم: شروع تحريک مراکز انرژی

شروع تحريک مراکز انرژی

یک نکته مهم قبل از آغاز تمرینات شروع تحريک مراکز انرژی چنانچه هنوز تمرینات قسمت‌های قبل را انجام نداده‌اید، پيش از خواندن اين بخش، ابتدا آنها را که در پست‌های قبل قرار دارند بخوانيد و از ابتدا، یعنی از قسمت اول به ترتيب انجام دهيد. بهتر است هر روز حداکثر دو قسمت را بخوانيد و

اقتدار انرژی – قسمت چهارم: شروع تحريک مراکز انرژی بیشتر بخوانید »

اقتدار انرژی – قسمت سوم: آمادگی برای شروع

آمادگی برای شروع

یک نکته مهم قبل از آغازتمرینات آمادگی برای شروع چنانچه هنوز تمرینات قسمت اول اقتدار انرژی يا قسمت دوم تمرينات اقتدار انرژی را انجام نداده‌اید، پيش از خواندن اين بخش، ابتدا به ترتيب آنها را انجام دهيد! تمرين ۱ آگاهی تان را روی زانوی راست جمع کنید تا این که بتوانید به خوبی آن را

اقتدار انرژی – قسمت سوم: آمادگی برای شروع بیشتر بخوانید »

اقتدار انرژی قسمت دوم: تقویت حساسیت

تقویت حساسیت

یک نکته مهم قبل از شروع تمرینات تقویت حساسیت چنانچه هنوز تمرینات قسمت اول تمرينات اقتدار انرژی را انجام نداده‌اید، پيش از خواندن اين بخش، ابتدا آنها را انجام دهيد. فقط مطالعه کافی نیست و هر قسمت با فرض انجام تمرینات قسمت قبل مفید خواهد بود. برای بهبود حساسیت آگاهی جسمی، پس از آنکه تمرینات

اقتدار انرژی قسمت دوم: تقویت حساسیت بیشتر بخوانید »

اقتدار انرژی

اقتدار انرژی

اين سلسله مطالب که بر اساس کتاب راههای نوين انرژی اثر رابرت بروس با اندکی تصرف تقديم خواهد شد. به زبانی ساده و با روشی آسان توانايی کنترل و اقتدار انرژی را برای شما فراهم می‌آورد. با موضوعی شروع ميکنيم که به آگاهی جسمانی متحرک (Mobile Body Awareness) معروف است. آگاهی جسمی متحرک یعنی توانایی

اقتدار انرژی بیشتر بخوانید »